Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-12-19
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/24435/19/698]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOMEGA HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2019-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. BANKOWA nr domu 5-7 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.04.2019 R., REP. A NR 3623/2019, NOTARIUSZ PIOTR MALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. BANKOWA 14.2019-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASLER2019-07-04 do dziś
2. ImionaPHILIP KONRAD2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASLER2019-07-04 do dziś
2. ImionaDOMINIK2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2019-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASLER2019-07-04 do dziś
2. ImionaPHILIP KONRAD2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASLER2019-07-04 do dziś
2. ImionaDOMINIK2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIKULICZ2019-07-04 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2019-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-07-04 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-07-04 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-07-04 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-07-04 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2019-07-04 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-07-04 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-04 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-07-04 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów