COMPARISON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-07-20 godz. 10:09:49
Numer KRS: 0000793505

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/46833/19/456]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365170481 NIP 52727768232019-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOMPARISON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ELEKCYJNA nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 01-128 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.05.2019 R., NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5907/20192019-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-07-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ COMPARISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ COMPARISON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) ZGODNIE Z ART. 551 § 1, 562 I 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UCHWAŁAMI NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ COMPARISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 09.05.2019 R., SPORZĄDZONYM PRZEZ JANA PRZYBYŁĘ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY EMILII PLATER NR 10 LOK. 7 (00-669) WARSZAWA, REP. A NR 5903/20192019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCOMPARISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-07-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-07-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000632105 2019-07-04 do dziś
5. Numer REGON3651704812019-07-04 do dziś
6. Numer NIP52727768232019-07-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPARISON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655440712019-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000639681 2019-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.800,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.800,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.800,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaARTUR2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.600,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.600,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILNIEWICZ2019-07-04 do dziś
2. ImionaKAROL2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.600,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.600,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ COMAPRISON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: KRZYSZTOF ANDRZEJ GUZOWSKI - PREZES ZARZĄDU (PESEL: 84120418059), ARTUR WIĘCKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU (PESEL: 74072800590) ORAZ KAROL PILNIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU (PESEL: 78082700851).2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPARISON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3655440712019-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000639681 2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-07-04 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-07-04 do dziś
363 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-07-04 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-07-04 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-07-04 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2019-07-04 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-07-04 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-07-04 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów