LEKARZE WETERYNARII GUZOWSKI SIEDLACZEK SPÓŁKA PARTNERSKA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-11-08 godz. 23:41:13
Numer KRS: 0000793494

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-08-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27618/19/674]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2019-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEKARZE WETERYNARII GUZOWSKI SIEDLACZEK SPÓŁKA PARTNERSKA2019-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina LATOWICZ miejscowość LATOWICZ2019-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość LATOWICZ ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 42 kod pocztowy 05-334 poczta LATOWICZ kraj POLSKA 2019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.05.2019 R.2019-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoGUZOWSKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaKACPER FILIP2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-07-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś
2
1. NazwiskoSIEDLACZEK2019-07-04 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-07-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z PARTNERÓW2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaKACPER FILIP2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEDLACZEK2019-07-04 do dziś
2. ImionaEDYTA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy175 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2019-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2019-07-04 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2019-07-04 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-04 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-04 do dziś
547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów