APM KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-11-08 godz. 23:41:13
Numer KRS: 0000793473

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-09-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/41574/19/483]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPM KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BARTYCKA nr domu 63A nr lokalu 25 kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 MAJA 2019 R., REP. A NR 2531/2019, NOTARIUSZ W WARSZAWIE SŁAWOMIR OGONEK2019-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-07-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ Z DNIA 30.05.2019 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE SŁAWOMIRA OGONKA, REP. A NR 2526/2019, PODJĘTĄ NA NZW WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APM KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA), NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. KSH, DOKONANO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ APM KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA).2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPM KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-07-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-07-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000296295 2019-07-03 do dziś
5. Numer REGON1419388372019-07-03 do dziś
6. Numer NIP11327720132019-07-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„APM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1400052622019-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000622118 2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.901 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 545.050,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego550500,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A) JEŻELI W SPÓŁCE NIE MA POWOŁANEGO PROKURENTA - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) JEŻELI W SPÓŁCE JEST POWOŁANY PROKURENT - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKIMOWICZ2019-07-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSYCHOWICZ2019-07-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOLESŁAW2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
21. NazwiskoZAŁUSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
31. NazwiskoSARAD2019-07-03 do dziś
2. ImionaJACEK2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLITKIE2019-09-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKOWIEM ZARZĄDU2019-09-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-07-03 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-03 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-07-03 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-07-03 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2019-07-03 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-07-03 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-07-03 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-07-03 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów