DESIGN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-05-23 godz. 03:32:44
Numer KRS: 0000793434
Numer REGON: 383802955
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-10-16
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15681/19/965]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDESIGN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość MIERZYN2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość MIERZYN ulica UL. EUROPEJSKA nr domu 12 kod pocztowy 72-006 poczta MIERZYN kraj POLSKA 2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.06.20192019-07-03 do dziś
2PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 2019 R. ZA REPERTORIUM A NUMER 5176/2019 PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM CYWIŃSKIM W SZCZECINIE. ZMIANA UMOWY § 2 POPRZEZ DOD. UST. 1 I 2; DOD. W § 3 UST. 1, 2 I 3; ZMIENIONO § 4 POPRZEZ DODANIE UST. 1 PKT 1-53 ORAZ UST. 2 I 3; USUNIĘTO W § 8 UST. 2 I 3; ZMIENIONO § 10 POPRZEZ USUNIĘCIE PKT 1 I ZASTĄPIENIE GO UST. 1, 2, 3, 4, 5 I 6; DODANO W § 11 UST. 2, 3, 4, 5 I 6, USUNIĘTO § 12; DODANO NOWĄ TREŚĆ § 12 WRAZ Z UST. 1, 2, 3, 4, 5 I 6; ZMIENIONO § 13, § 14 I § 15 ORAZ DODANO § 162019-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESIGN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837152222019-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000792305 2019-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORZYC2019-07-03 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MICHAŁ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESIGN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837152222019-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000792305 2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-10-16 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-16 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-10-16 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-10-16 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-10-16 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-10-16 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-16 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-10-16 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów