Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38630/19/186]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017166724 NIP 11322786782019-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MAAN” ANDRZEJ TENDERENDA SPÓŁKA JAWNA2019-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHODAKOWSKA nr domu 53/57 kod pocztowy 03-816 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.05.2019 R., NOTARIUSZ JOANNA SMOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2719/2019.2019-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-07-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ „MAAN” SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ TENDERENDA, MAREK ŻUPAŃSKI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWA (NIP 1132278678, REGON 017166724); UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 27.05.2019 R., REP. A NR 2719/2019, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOANNA SMOLIŃSKA; WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: ANDRZEJ WITOLD TENDERENDA, PESEL 50040403291, NIP 5261051335, REGON 142436730 (ZAM. 02-796 WARSZAWA, UL. MIGDAŁOWA 69); MAREK ANDRZEJ ŻUPAŃSKI, PESEL 49120201955, NIP 5340009681, REGON 013177100 (ZAM. 02-913 WARSZAWA, UL. DOMOWA 1A)2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMAAN S.C. ANDRZEJ TENDERENDA MAREK ŻUPAŃSKI,2019-07-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-07-04 do dziś
5. Numer REGON0171667242019-07-04 do dziś
6. Numer NIP11322786782019-07-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTENDERENDA2019-07-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WITOLD2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUPAŃSKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK ANDRZEJ TENDERENDA JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNIK MAREK ŻUPAŃSKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTENDERENDA2019-07-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WITOLD2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUPAŃSKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2019-07-04 do dziś
210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-07-04 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-04 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-07-04 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-07-04 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-07-04 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów