KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. MIODEK I PARTNERZY

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-11-08 godz. 23:41:13
Numer KRS: 0000793409

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-03
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/8738/19/474]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2019-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. MIODEK I PARTNERZY2019-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. JOACHIMA LELEWELA nr domu 3 nr lokalu 2 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.05.2019 R. 06.06.2019 R. USUNIĘTO: §1 UST.3 28.06.2019 R. ZMIENIONO: §1 UST.22019-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoMICHALSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaDAWID2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-07-03 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-03 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś
2
1. NazwiskoMIODEK2019-07-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-07-03 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-03 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś
3
1. NazwiskoZOŃ SZCZEPAŃSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-07-03 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-03 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIODEK2019-07-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów