WAGONPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-11-08 godz. 23:41:13
Numer KRS: 0000793406

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17779/19/95]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWAGONPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość SKÓRZEWO2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRZEWO ulica UL. SKÓRZEWSKA nr domu 19 kod pocztowy 60-185 poczta SKÓRZEWO kraj POLSKA 2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.07.2019 R.2019-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYBIZBAŃSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF IGNACY2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej800,00 PLN2019-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN2019-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2019-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaIWONA MONIKA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej800,00 PLN2019-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN2019-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2019-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKARADKIEWICZ2019-07-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej800,00 PLN2019-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN2019-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2019-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaIRYNA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej800,00 PLN2019-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN2019-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN2019-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGONPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3836808542019-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000791788 2019-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGONPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3836808542019-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000791788 2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTANISŁAWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-07-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2019-07-03 do dziś
230 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-03 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-07-03 do dziś
433 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2019-07-03 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-07-03 do dziś
642 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2019-07-03 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-07-03 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-07-03 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów