Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/45476/19/468]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-07-05 do dziś
3. NazwaK.I.D.S. KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI2019-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC EUROPEJSKI nr domu 1 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.06.2019 R.2019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ZDROWIA2019-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA MAJĄTKIEM FUNDACJI LUB ZACIĄGANIA PRZEZ FUNDACJĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 50.000,00 ZŁ, FUNDACJĘ REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ JEDNORAZOWO KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI, PRZY CZYM ZAWSZE WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI LUB WICEPREZESA ZARZĄDU FUNDACJI.2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKUTOWSKA CYGANOWSKA2019-07-05 do dziś
2. ImionaPATRYCJA DOMINIKA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOLF2019-07-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK KUŚMIDER2019-07-05 do dziś
2. ImionaDAGMARA ANNA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOSZAJSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARUSZEWSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaBOHDAN JAROSŁAW2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGDAŁ2019-07-05 do dziś
2. ImionaMAREK KAZIMIERZ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŻÓG2019-07-05 do dziś
2. ImionaIRENA WŁADYSŁAWA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2019-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-07-05 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2019-07-05 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-07-05 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-07-05 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-07-05 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-07-05 do dziś
746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-07-05 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-07-05 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB CHORYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI, POPRZEZ DĄŻENIE DO POPRAWY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK I INSTYTUCJI, KTÓRYCH ZADANIEM JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I RATOWANIA ŻYCIA, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTYTUTU „POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” , POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU KOMFORTU LECZENIA DLA PACJENTÓW I RODZICÓW PACJENTÓW ORAZ KOMFORTU PRACY PERSONELU, WSPIERANIU PROCESÓW MODERNIZACI INFRASTRUKTURY I FUNKCJONALNOŚCI TYCH PLACÓWEK I INSTYTUCJI, JAK RÓWNIEŻ NA PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I WSPIERANIU ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO WE WSKAZANYM OBSZARZE.2019-07-05 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów