Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/15361/19/20]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPARFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina WRÓBLEW miejscowość WRÓBLEW2019-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WRÓBLEW nr domu 51 kod pocztowy 98-285 poczta WRÓBLEW kraj POLSKA 2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2019 R. KANCELARIA NOTARIALNA W ZDUŃSKIEJ WOLI, NOTARIUSZ HANNA MAZURKIEWICZ, REP. A NR 1845/20192019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULIUKIN2019-07-05 do dziś
2. ImionaIEVGEN2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750 ZŁOTYCH2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNHUIEN2019-07-05 do dziś
2. ImionaTUAN AN2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750 ZŁOTYCH2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYRĘBSKA2019-07-05 do dziś
2. ImionaANNA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250 ZŁOTYCH2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBARZAŃSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750 ZŁOTYCH2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2019-07-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2019-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2019-07-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBARZAŃSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2019-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2019-07-05 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2019-07-05 do dziś
310 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2019-07-05 do dziś
410 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2019-07-05 do dziś
546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-07-05 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-07-05 do dziś
771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2019-07-05 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-07-05 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów