Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-02
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/4920/19/863]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360176266 NIP 55429269432019-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSZUFRAJDA FRBUS GROUP SPÓŁKA JAWNA2019-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina KORONOWO miejscowość STOPKA2019-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość STOPKA nr domu 7 kod pocztowy 86-010 poczta KORONOWO kraj POLSKA 2019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 15 MAJA 2019 R., NOTARIUSZ MAREK JAN BOENIGK, KANCELARIA NOTARIALNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, REP. A NR 6514/20192019-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-07-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI FRBUS GROUP SP. Z O.O. W SPÓŁKĘ JAWNĄ SZUFRAJDA FRBUS GROUP SPÓŁKA JAWNA, AKT NOTARIALNY Z 15 MAJA 2019R, NR REP. A 6514/2019 KANCELARIA NOTARIALNA MAREK JAN BOENIGK TOMASZ BOENIGK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW FRBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STOPCE Z 15 MAJA 2019R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW FRBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFRBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-07-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000532494 2019-07-02 do dziś
5. Numer REGON3601762662019-07-02 do dziś
6. Numer NIP55429269432019-07-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUFRAJDA2019-07-02 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MAREK2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKA2019-07-02 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUFRAJDA2019-07-02 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MAREK2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKA2019-07-02 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2019-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2019-07-02 do dziś
249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2019-07-02 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-07-02 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-07-02 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-02 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-07-02 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-07-02 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-07-02 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów