Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-03
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3717/19/76]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOLESTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat DRAWSKI gmina WIERZCHOWO miejscowość ŻABIN2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻABIN nr domu 50A kod pocztowy 78-530 poczta WIERZCHOWO kraj POLSKA 2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.2019R. , NOTARIUSZ BARBARA CAL PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W DRAWSKU POMORSKIM PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 39 C, REP.A NR 2755/20192019-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY , O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TADEUSZ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY , O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENDROWICZ2019-07-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY , O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENDROWICZ2019-07-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY , O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2019-07-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PAWEŁ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY , O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2019-07-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-07-03 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-07-03 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-07-03 do dziś
435 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2019-07-03 do dziś
535 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2019-07-03 do dziś
635 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2019-07-03 do dziś
735 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-07-03 do dziś
836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2019-07-03 do dziś
937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów