AMPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PASTELOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-08 godz. 11:08:06
Numer KRS: 0000793293
Numer REGON: 383793720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-12-17
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/25885/19/778]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PASTELOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KARTUSKA nr domu 278 kod pocztowy 80-125 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.07.20192019-07-02 do dziś
206.12.2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 3935/2019 NOTARIUSZA JAROSŁAWA SEKŚCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, AL. GEN. JÓZEFA HALLERA NR 13, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2019-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEREDNICKI2019-07-02 do dziś
2. ImionaROBERT2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15000,00 PLN2019-07-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50000,00 PLN2019-07-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50000,00 PLN2019-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3602860492019-07-02 do dziś
4. Numer KRS0000534474 2019-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI2019-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3602860492019-07-02 do dziś
4. Numer KRS0000534474 2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-02 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-07-02 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-07-02 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-02 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-02 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-07-02 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-07-02 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-07-02 do dziś
964 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów