Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-11-06
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/17696/19/433]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKUŹNIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość GŁOGÓW2019-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGÓW ulica UL. OBOZOWA nr domu 3 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA 2019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.05.2019R. KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE, NOTARIUSZ JERZY ZDZISŁAW SOBCZAK, REP. A NR 1838/2019.2019-07-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2019R. REP. A NR 2963/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE, NOTARIUSZ JERZY ZDZISŁAW SOBCZAK - ZMIENIONO § 5.2019-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANDZIAK2019-07-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKADEMIA SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3805719172019-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000737390 2019-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZANIA PRAWEM ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANDZIAK2019-07-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJANDZIAK2019-07-04 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2019-07-04 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-07-04 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-07-04 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-07-04 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-07-04 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-04 do dziś
785 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2019-11-06 do dziś
885 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2019-11-06 do dziś
985 41 SZKOŁY POLICEALNE2019-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów