Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-09-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/46107/19/390]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-07-02 do dziś
3. NazwaFUNDACJA AMBULANS Z SERCA2019-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BEŁSKA nr domu 24 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.02.2019 R., 27.03.2019 R. - ZMIANA § 9, § 10 UST. 1, § 11, § 13 PKT A, § 14, § 16, § 19 UST. 2, § 23, § 26 29.04.2019 R. - § 23, § 262019-07-02 do dziś
222.07.2019 R. - ZMIANA §1, § 24 UST.5, § 25 UST.32019-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ZDROWIA PREZYDENT M. ST. WARSZAWY2019-07-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W PRZYPADKU ISTNIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI.2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKA2019-07-02 do dziś
2. ImionaEMILIA2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDATORÓW2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWĘGŁOWSKI2019-07-02 do dziś
2. ImionaJACEK2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2019-07-02 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-02 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-07-02 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-07-02 do dziś
588 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-02 do dziś
687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2019-07-02 do dziś
787 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2019-07-02 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-07-02 do dziś
987 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM DZIAŁANIA FUNDACJI JEST: 1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO 2. KRZYWIENIE IDEI ZDROWIA PUBLICZNEGO 3. WSPARCIE SŁUŻBY ZDROWIA ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 4. POMOC SPOŁECZNA 5. POMOC OSOBOM BEZDOMNYM 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7. WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH, PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 8. PROPAGOWANIE EDUKACJI W ZAKRESIE MEDYCYNY, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, PSYCHOLOGII, PIERWSZEJ POMOCY, ZDROWIA PUBLICZNEGO ORAZ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 9. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE I ROZWÓJ FIZYCZNY, PSYCHOFIZYCZNY, PSYCHICZNY 10. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM2019-07-02 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów