JRK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000792761
Numer REGON: 383758533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-01
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23766/19/294]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJRK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2019-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. DZIAŁKOWA nr domu 9 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.06.2019 R.2019-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2019-07-01 do dziś
2. ImionaKAMIL2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH2019-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2019-07-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANTONI2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH2019-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORDAK2019-07-01 do dziś
2. ImionaROBERT SŁAWOMIR2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH2019-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2019-07-01 do dziś
2. ImionaKAMIL2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORDAK2019-07-01 do dziś
2. ImionaROBERT SŁAWOMIR2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2019-07-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANTONI2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-01 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-07-01 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-07-01 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-07-01 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-01 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-01 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-07-01 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-07-01 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów