Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-03-25
Sygnatura akt[RDF/193639/20/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBST ENERGETYKA TĘPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2019-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat OPOCZYŃSKI gmina OPOCZNO miejscowość OPOCZNO2019-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOCZNO ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 61 kod pocztowy 26-300 poczta OPOCZNO kraj POLSKA 2019-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 22.05.2019 R.2019-06-06 do dziś
214.10.2019 ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘPIŃSKI2019-06-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘPIŃSKA2019-06-06 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA FRANCISZKA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘPIŃSKI2019-06-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘPIŃSKA2019-06-06 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA FRANCISZKA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUGAJ2019-08-30 do dziś
2. ImionaEDWARD2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-06 do dziś
268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-06 do dziś
396 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 06.06.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów