ANTERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-21 godz. 10:54:39
Numer KRS: 0000789877

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27767/19/979]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaANTERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁADYSŁAWA HERMANA nr domu 2D nr lokalu 1 kod pocztowy 02-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ANTERIS.PL2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.04.2019 R., REP. A 3206/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3645285262019-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000619728 2019-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEŚCIK2019-06-06 do dziś
2. ImionaJAN2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4950,00 ZŁ2019-06-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4950,00 ZŁ2019-06-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4950,00 ZŁ2019-06-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ANTERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ANTERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3645285262019-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000619728 2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-06 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-06 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-06-06 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-06-06 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2019-06-06 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-06-06 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-06-06 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-06 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów