Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-06
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/4239/19/86]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-06 do dziś
3. NazwaFUNDACJA ERROR24.PL2019-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2019-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ANTONIUKOWSKA nr domu 11 nr lokalu 1 kod pocztowy 15-740 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2019-06-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejERRORSERWIS@GMAIL.COM2019-06-06 do dziś
4. Adres strony internetowejERROR24.PL2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.04.2019 R.2019-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII, PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU2019-06-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU ZEZWALAJĄCEJ NA DOKONANIE DANEJ CZYNNOŚCI.2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJSZWIŁŁO2019-06-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHALSKI2019-06-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MAREK2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2019-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-06-06 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2019-06-06 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-06-06 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-06-06 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-06-06 do dziś
695 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA, EDUKACYJNA, W TYM RÓWNIEŻ POLEGAJĄCA NA KSZTAŁCENIU LUDZI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ A) PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z POWSTAWANIEM I WYKORZYSTYWANIEM NOWYCH TECHNOLOGII, B) PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH, C) PROJEKTÓW KULTURALNYCH, D) PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM OSOBISTYM, 2. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA POWSTAWANIE I WYKORZYSTYWANIE NOWYCH TECHNOLOGII, A TAKŻE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 3. DZIAŁANIA BADAWCZE, INFORMACYJNE I WYDAWNICZE MAJĄCE NA CELU WSPIERANIE ZDOBYWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT POWSTAWANIA I WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII, KULTURY, EDUKACJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ROZWOJU OSOBISTEGO ORAZ REALIZACJI PROJEKTÓW I ZARZĄDZANIA NIMI, 4. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA I PROMUJĄCA ROZWÓJ OSOBISTY, 5. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW. WSZELKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UMACNIANIEM ŚWIADOMOŚCI POSIADANYCH PRAW WŚRÓD KONSUMENTÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POKRZYWDZONYCH I SZUKAJĄCYCH POMOCY W DOCHODZENIU SWOICH PRAW, 6. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (GŁÓWNIE W ZAKRESIE WYKLUCZENIA CYFROWEGO/TELEINFORMATYCZNEGO), 7. UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA, 8. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY (W TYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM/TELEINFORMATYCZNYM), 9. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, 10. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 11. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB ZAGROŻONYCH ZE WZGLĘDÓW NA ICH SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ LUB MATERIALNĄ,2019-06-06 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów