JGE ENERGIA-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-06-26 godz. 22:53:40
Numer KRS: 0000789750
Numer REGON: 383573644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-02-11
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/24396/19/924]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJGE ENERGIA-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2019-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. JANA MATEJKI nr domu 2B nr lokalu 5 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2019R. REP. A NR 2031/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, NOTARIUSZ MAREK WYPART.2019-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORPACKA KOSTRZ2019-06-06 do dziś
2. ImionaEMILIA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-06-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-06-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-06-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĘCIŃSKI2019-06-06 do dziś
2. ImionaJERZY ALBERT2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-06-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-06-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-06-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJGE ENERGIA-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834600062019-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000788358 2019-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKI2020-02-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JACEK2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2020-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2020-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJGE ENERGIA-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834600062019-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000788358 2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-06-06 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-06-06 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-06-06 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-06-06 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-06 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-06-06 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-06-06 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-06-06 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów