FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA I PSYCHOPROFILAKTYKI „OTWARTY UMYSŁ, OTWARTE SERCE”

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000789680
Numer REGON: 383563960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/31286/19/296]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-05 do dziś
3. NazwaFUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA I PSYCHOPROFILAKTYKI „OTWARTY UMYSŁ, OTWARTE SERCE”2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.03.2019 R. 23.05.2019 R. - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ZDROWIA, PREZYDENT M.ST. WARSZAWY2019-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALUTA2019-06-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2019-06-05 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-06-05 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-06-05 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-06-05 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-06-05 do dziś
685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-06-05 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-06-05 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiA) WSPIERANIE I DZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISKA PERSONELU MEDYCZNEGO (ZWŁASZCZA LEKARZY, PIELĘGNIAREK POŁOŻNYCH, STOMATOLOGÓW, REHABILITANTÓW) W ZAKRESIE ROZWIJANIA SZEROKIEGO ZAKRESU KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNYCH L OKOŁO MEDYCZNYCH, POMOCNYCH W PRACY Z PACJENTEM W PROCESIE OPIEKI MEDYCZNEJ I LECZENIA PACJENTA ORAZ PROMOWANIE ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD PERSONELU MEDYCZNEGO ORAZ ZAPOBIEGANIU TAKIM NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM, JAK WYCZERPANIE, WYPALENIE ZAWODOWE, MOBBING, PRACOHOLIZM, PRZECIĄŻENIE NADMIERNYM STRESEM. B) POMOC I DZIAŁANIE DLA ŚRODOWISKA PACJENTÓW I ICH RODZIN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB, PROMOWANIA ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ WSPIERANIE ICH WSZELKIMI LEGALNYMI POZAMEDYCZNYMI ŚRODKAMI I SPOSOBAMI W PROCESIE LECZENIA I DOCHODZENIA DO ZDROWIA W TYM SZCZEGÓLNIE PRZY POMOCY NAJNOWSZEJ WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ. C) DZIAŁANIE I WSPIERANIE ŚRODOWISK ZAWODOWYCH ORAZ BIZNESOWYCH - FIRM, KORPORACJI, PRACOWNIKÓW, MANAGERÓW - W ZAKRESIE PSYCHOPROFILAKTYKI ZDROWIA, PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I PRACY ORAZ ZAPOBIEGANIA TAKIM ZJAWISKOM NIEPOŻĄDANYM W MIEJSCU PRACY, JAK WYPALENIE ZAWODOWE, MOBBING, PRZECIĄŻENE NADMIERNYM STRESEM, PRACOHOLIZM, PRZEPRACOWANIE, WYCZERPANIE. D) POMOC I WSPIERANIE OSÓB, OFIAR PRZEMOCY, ZARÓWNO DOMOWEJ, JAKI I W PRACY, A TAKŻE POZOSTAŁYCH JAKICHKOLWIEK INNYCH FORM PRZEMOCY, ZARÓWNO FIZYCZNEJ, JAK I PSYCHICZNEJ ORAZ OSÓB CIERPIĄCYCH Z POWODU TRAUMY POURAZOWEJ - OFIAR WYPADKÓW, KATASTROF (KOMUNNIKACYJNYCH, BUDOWLANYCH, NATURALNYCH), A TAKŻE CIERPIĄCYCH Z POWODU URAZÓW PSYCHICZNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI (ŻOŁNIERZE).2019-06-05 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów