Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-06-03
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/7421/20/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-05 do dziś
3. NazwaFUNDACJA FIRMAMENT2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica CYRKONIOWA nr domu 8 nr lokalu 3 kod pocztowy 20-583 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFUNDACJAFIRMAMENT@GMAIL.COM2020-06-03 do dziś
4. Adres strony internetowejFIRMAMENT.ORG.PL2020-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.04.2019 ZE ZMIANAMI W ZAKRESIE §10 ORAZ §17 UCHWALONYMI W DNIU 29.05.2019 R.2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA LUBLIN, MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2019-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOS2020-06-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRA2019-06-28 do dziś
2. ImionaMARCELI TOMASZ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZAK2019-06-05 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-06-05 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-06-05 do dziś
394 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-05 do dziś
490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-06-05 do dziś
596 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-06-05 do dziś
696 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-05 do dziś
785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-06-05 do dziś
877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SĄ: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYLKUCZENIEM SPOŁECZNYM; DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA; PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ; WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIETURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ; DZIAŁANIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; DZIAŁANIE NA RZECZ REWITALIZACJI; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW.2019-06-05 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów