„K.B. PLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-18 godz. 11:27:58
Numer KRS: 0000789658

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30410/19/774]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„K.B. PLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu 18 nr lokalu 101 kod pocztowy 00-701 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.02.2019 R., NOTARIUSZ PIOTR WOŁKOWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REP. A 455/2019. 26.03.2019 R., NOTARIUSZ PIOTR WOŁKOWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REP. A 742/2019 - ZMIENIONO §10 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. 14.05.2019 R., NOTARIUSZ PIOTR WOŁKOWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REP. A 1205/2019 - ZMIENIONO §1, §2, §4 PKT 1 I §10 PKT 2 LIT.A UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁOSKI2019-06-05 do dziś
2. ImionaHUBERT TOMASZ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2019-06-05 do dziś
2. ImionaARTUR2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„K.B.PLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695234852019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000719674 2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: HUBERT TOMASZ KAŁOSKI ORAZ ARTUR OLSZEWSKI. PROKURENTEM SAMOISTNYM JEST WIOLETTA KAŁOSKA.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„K.B.PLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3695234852019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000719674 2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI2019-06-05 do dziś
273 1 REKLAMA2019-06-05 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-06-05 do dziś
422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2019-06-05 do dziś
524 PRODUKCJA METALI2019-06-05 do dziś
625 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2019-06-05 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-06-05 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-06-05 do dziś
949 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów