STUDIO17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000789645

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-08-07
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/7542/19/116]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTUDIO17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA2019-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA ulica UL. OBUWNICZA nr domu 17 kod pocztowy 26-100 poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.04.2019 R., REP. A 2075/2019, NOTARIUSZ MARIA ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ, AL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 36.2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABAŁA2019-06-05 do dziś
2. ImionaJADWIGA JANINA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego601 995,53 ZŁ2019-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego601 995,53 ZŁ2019-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABAŁA2019-06-05 do dziś
2. ImionaPATRYCJA ALEKSANDRA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINEK2019-06-05 do dziś
2. ImionaJOANNA ALICJA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABAŁA2019-06-05 do dziś
2. ImionaBOGDAN JANUSZ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5 000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. 2. DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA-SPÓŁKI STUDIO17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W SKARŻYSKU -KAMIENNEJ, ZGODNIE Z JEJ REPREZENTACJĄ DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WYŁĄCZNIE WSPÓLNICY, KTÓRZY MAJĄ PRAWO REPREZENTACJI.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDIO17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3819181802019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000760194 2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-06-05 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-05 do dziś
347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-05 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-06-05 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-05 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-05 do dziś
795 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów