PERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-07-19 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000789636
Numer REGON: 383557390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-02-19
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/18522/19/552]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2019-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. BUKOWA nr domu 13 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.06.2019 R.2019-06-05 do dziś
207.11.2019 R. - ZMIENIONO: §72020-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEPIOŁO2019-06-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ADAM2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIUK2019-06-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALECZNY2019-06-05 do dziś
2. ImionaARTUR MARIUSZ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834373902019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000787665 2019-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEPIOŁO2019-06-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ADAM2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIUK2019-06-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALECZNY2019-06-05 do dziś
2. ImionaARTUR MARIUSZ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834373902019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000787665 2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2019-06-05 do dziś
220 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2019-06-05 do dziś
320 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2019-06-05 do dziś
420 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2019-06-05 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-05 do dziś
620 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2019-06-05 do dziś
723 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2019-06-05 do dziś
823 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2019-06-05 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów