Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-18
Sygnatura akt[RDF/192373/20/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLOKTOR JANUSZ I MICHAŁ SZWERKOLT SPÓŁKA JAWNA2019-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina LUBASZ miejscowość LUBASZ2019-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBASZ ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 10 kod pocztowy 64-720 poczta LUBASZ kraj POLSKA 2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.03.2019R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. 29.05.2019R. - §11 UST. 5 UMOWY - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE I ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWEGO §11 UST. 6 NA §11 UST. 5.2019-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWERKOLT2019-06-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWERKOLT2019-06-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO WSPÓLNIKA.2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWERKOLT2019-06-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWERKOLT2019-06-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2019-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-06-06 do dziś
233 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2019-06-06 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-06 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2019-06-06 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-06-06 do dziś
601 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 06.06.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów