JPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000789619

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-05
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/4365/19/546]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZ gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2019-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.03.2019R., REP. A NR 1612/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU PRZY UL. SIENKIEWICZA 10/4. 02.04.2019R., REP. A NR 2268/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU PRZY UL. SIENKIEWICZA 10/4, ZMIANA W § 6 UST. 1 I 2. 30.05.2019R., REP. A NR 3672/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU PRZY UL. SIENKIEWICZA 10/4, ZMIANA W § 2 UST. 2 ORAZ W § 11 UST. 1.2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3691334362019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000711585 2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWSKI2019-06-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDER MICHAŁ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000 ZŁ2019-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego741.935,75 ZŁ2019-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego150.000,00 ZŁ2019-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3691334362019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000711585 2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-05 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-06-05 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-06-05 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2019-06-05 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-06-05 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-06-05 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-06-05 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-05 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów