Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-10-07
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/19249/19/769]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAUTOMYJNIA BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina DOBROŃ miejscowość CHECHŁO PIERWSZE2019-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość CHECHŁO PIERWSZE ulica UL. PABIANICKA nr domu 2 kod pocztowy 95-082 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 MAJA 2019 ROKU2019-06-05 do dziś
2UMOWA ZOSTAŁA ZMIENIONA W DNIU 16.07.2019 NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 4156/2019 PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ KALSZTEIN, NOTARIUSZEM W ŁODZI, ZMIANIE ULEGŁY §1, §8, §9 UMOWY. USUNIĘTO § 21 ORAZ § 22 UMOWY.2019-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2019-06-05 do dziś
2. ImionaADRIAN2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERTIGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3641530102019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000611398 2019-06-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERTIGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1014999322019-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000437935 2019-10-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERTIGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1014999322019-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000437935 2019-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2019-06-05 do dziś
2. ImionaADRIAN2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERTIGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3641530102019-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000611398 2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-05 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-06-05 do dziś
396 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów