Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-04
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11677/19/766]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBETWEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica UL. JANA KOCHANOWSKIEGO nr domu 9-11 nr lokalu 3 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.05.2019R. NOTARIUSZ MATEUSZ ROBASZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, UL. JANA KILIŃSKIEGO 6/6, REP. A NR 1550/20192019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALUCH2019-06-04 do dziś
2. ImionaAGATA URSZULA2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.040,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH)2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2019-06-04 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.960,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIU PRAW O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIU PRAW O WYŻSZEJ WARTOŚCI NIŻ 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALUCH2019-06-04 do dziś
2. ImionaAGATA URSZULA2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2019-06-04 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2019-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-04 do dziś
247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-04 do dziś
347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-04 do dziś
447 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-04 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-06-04 do dziś
658 13 Z WYDAWANIE GAZET2019-06-04 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-06-04 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów