Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-04
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/11067/19/839]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica UL. DŁUGOSZA nr domu 19 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2019R. - NOTARIUSZ BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 913/20192019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-06-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2019R. - OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ - RYSZARD MITEK ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY Z SIEDZIBĄ W PILE O PRZEKSZTAŁCENIU W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ W TRYBIE ART. 555 §5 KRK ORAZ 584(1) I 584(13) KSH, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BOGUMIŁĘ NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 904/2019.2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRYSZARD MITEK ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY NIP: 7641532450 REGON: 570264335,2019-06-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-06-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITEK2019-06-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM LUB JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITEK2019-06-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITEK2019-06-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-06-04 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-06-04 do dziś
330 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2019-06-04 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-06-04 do dziś
533 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2019-06-04 do dziś
682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2019-06-04 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-04 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-04 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów