Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-11-14
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12463/19/710]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-04 do dziś
3. NazwaFUNDACJA „JODŁA TATT”2019-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH nr domu 25 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKMICZAL@POCZTA.ONET.PL2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.05.2019R.2019-06-04 do dziś
202.11.2019R., ZMIANA: §3 UST. 22019-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2019-11-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.WSZELKIE DECYZJE WEWNĘTRZNE ORAZ DOTYCZĄCE REPREZENTOWANIA FUNDACJI NA ZEWNĄTRZ, ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE ZA ZGODĄ PREZESA ZARZĄDU LUB W POROZUMIENIU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 2.ZARZĄD, WEWNĘTRZNĄ UCHWAŁĄ, MOŻE UDZIELAĆ PEŁNOMOCNICTW DOTYCZĄCYCH REPREZENTOWANIA FUNDACJI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ W SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE. OSOBY UMOCOWANE PRZYJMUJĄ SWOJĄ FUNKCJĘ DOBROWOLNIE, ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ PISEMNIE, DO PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ I FINANSOWEJ. ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ TEŻ DO REALIZOWANIA WSZELKICH FORMALNIE UCHWALONYCH DECYZJI ZARZĄDU FUNDACJI.2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJODŁOWSKI2019-06-04 do dziś
2. ImionaROBERT ARTUR2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLON2019-06-04 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARASIMOWICZ2019-06-04 do dziś
2. ImionaANNA ALEKSANDRA2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMBROŻEWICZ2019-06-04 do dziś
2. ImionaAGATA MARTA2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-06-04 do dziś
274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-06-04 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-06-04 do dziś
485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-06-04 do dziś
590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-06-04 do dziś
690 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-06-04 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-06-04 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-06-04 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiDZIAŁALNOŚĆ MAJĄCA NA CELU PROMOCJĘ I UPOWSZECHNIENIE SZTUKI, KULTURY I TRADYCJI TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO A W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I SZTUKI TATUAŻU ORAZ UŁATWIANIE I ZWIĘKSZANIE DO NIEJ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA W TYM WSPIERANIE, PROMOCJA I POMOC W ROZWOJU KARIERY OSÓB KIERUNKOWO UZDOLNIONYCH.2019-06-04 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów