Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-04
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/8090/19/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-06-04 do dziś
3. NazwaFUNDACJA „WOLNO MARZYĆ”2019-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LEŻAJSKI gmina LEŻAJSK miejscowość BRZÓZA KRÓLEWSKA2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZÓZA KRÓLEWSKA nr domu 519 kod pocztowy 37-307 poczta BRZÓZA KRÓLEWSKA kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWOLNOMARZYC@GMAIL.COM2019-06-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.WOLNOMARZYC.PL2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.03.2019 R.2019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPORTU I TURYSTYKI2019-06-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZAWIERANIA UMÓW W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD W SKŁADZIE TRZY OSOBOWYM. JEDNOOSOBOWE REPREZENTOWANIE FUNDACJI JEST MOŻLIWE W CHWILI OTRZYMANIA OD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA LUB OŚWIADCZENIA WOLI.2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUROSZ2019-06-04 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES FUNDACJI2019-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĄCZKA2019-06-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES FUNDACJI2019-06-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBEK2019-06-04 do dziś
2. ImionaJERZY GRZEGORZ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ FUNDACJI2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUROSZ2019-06-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JANUSZ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĄCZKA2019-06-04 do dziś
2. ImionaMARTA2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓROWSKI2019-06-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-04 do dziś
247 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-04 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-04 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-04 do dziś
547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-06-04 do dziś
647 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-06-04 do dziś
747 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-06-04 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-06-04 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiFUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA ABY REALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE CELE: 1. ROZPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2. ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW ZWIĄZANYCH Z PROMOWANIEM KULTURY FIZYCZNEJ 3. WSPIERANIE OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH ORAZ INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ORGANIZACJĄ IMPREZ SPORTOWYCH, WIDOWISK SPORTOWYCH, KRZEWIENIEM KULTURY FIZYCZNEJ 4. ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORTEM AMATORSKIM I ZAWODOWYM 5. PROPAGOWANIEM POPRZEZ SPORT ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 6. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU 7. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ 8. AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 9. PROMOCJĘ POZA GRANICAMI KARJU2019-06-04 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów