WW LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-06-26 godz. 22:53:40
Numer KRS: 0000789454
Numer REGON: 383544105
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-04
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4202/19/316]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWW LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. BUDOWLANYCH nr domu 46 B kod pocztowy 45-123 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.04.2019R., NOTARIUSZ ROMAN NOWAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REP. A NR 2471/20192019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALECKI2019-06-04 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego980,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego980,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWW LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3833528902019-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000786256 2019-06-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA WW LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI, TJ. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWW LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3833528902019-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000786256 2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWALECKI2019-06-04 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-06-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-06-04 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-06-04 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-06-04 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-04 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-06-04 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-06-04 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2019-06-04 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-04 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów