SALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-10 godz. 21:08:06
Numer KRS: 0000789437
Numer REGON: 383552599
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-09-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/54723/19/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STEFANA OKRZEI nr domu 1A kod pocztowy 03-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.05.20192019-06-04 do dziś
218.07.2019 R., REP.A NR 15820/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY KAROLINA DI FEDERICO MANGIFESTA, ZASTĘPCA NOTARIALNY GRZEGORZA ROGALI NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI. 16.09.2019 R., REP.A NR 19346/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKREŚLONO §4 UST.1 PKT 73) A PKT.74)-80) OTRZYMAŁY OZNACZENIE 73)-79).2019-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628147652019-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000582489 2019-06-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACHOWSKI2019-09-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-09-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-09-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2019-09-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-09-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-09-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-09-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-09-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-09-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2019-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628147652019-06-04 do dziś
4. Numer KRS0000582489 2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRUDNIK2019-09-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-09-20 do dziś
21. NazwiskoGZYL2019-09-20 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JERZY2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-09-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2019-09-20 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2019-09-20 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-09-20 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-09-20 do dziś
579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2019-09-20 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów