Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-04
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/10954/19/153]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość MIKORZYN2019-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKORZYN nr domu 34 kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA 2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.03.2019R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NINA KLIMZA-CIEJPA - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, REP. A NR 7174/2019. AKTEM NOTARIALNY Z DNIA 24.04.2019R., REP. A NR 9865/2019, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NINA KLIMZA-CIEJPA - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO - W §5 SKREŚLONO PKT 605, PKT 606-627 OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROMAREK2019-06-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBCZYK2019-06-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JERZY2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBCZYK2019-06-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ SŁAWOMIR2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNKIEWICZ2019-06-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY ODPOWIEDNIO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE DO KWOTY 20.000,00 ZŁ, WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBCZYK2019-06-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JERZY2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBCZYK2019-06-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ SŁAWOMIR2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNKIEWICZ2019-06-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROMAREK2019-06-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-04 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-06-04 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-04 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-04 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-06-04 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-06-04 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-06-04 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-06-04 do dziś
935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów