PROJEKT TRÓJMIASTO 1 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000789371
Numer REGON: 383530971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-02-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8189/20/848]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROJEKT TRÓJMIASTO 1 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 61B kod pocztowy 00-667 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.05.20192019-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699776832019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000727939 2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORDIA DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3697879422019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000724936 2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORDIA DEVELOPMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3804230682019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000733999 2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORDIA DEVELOPMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699071742019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000726491 2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORDIA DEVELOPMENT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699934982019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000727886 2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORDIA DEVELOPMENT 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699832872019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000727978 2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego980,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3699776832019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000727939 2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZABIEGAŁA2020-02-10 do dziś
2. ImionaJACEK2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-02-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-03 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-06-03 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-06-03 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-06-03 do dziś
558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-06-03 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-06-03 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-06-03 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-06-03 do dziś
971 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów