„OTL” RYSZARD OPAŁKA, MICHAŁ TORBUS, ARTUR ŁABUDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000789348
Numer REGON: 383530669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-03
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3953/19/958]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„OTL” RYSZARD OPAŁKA, MICHAŁ TORBUS, ARTUR ŁABUDA SPÓŁKA JAWNA2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina MYSZKÓW miejscowość MYSZKÓW2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSZKÓW ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 21 kod pocztowy 42-300 poczta MYSZKÓW kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.05.2019 R.2019-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPAŁKA2019-06-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD FRANCISZEK2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORBUS2019-06-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RYSZARD2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABUDA2019-06-03 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW, EWENTUALNIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPAŁKA2019-06-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD FRANCISZEK2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORBUS2019-06-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RYSZARD2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABUDA2019-06-03 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2019-06-03 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-06-03 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-06-03 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-06-03 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-06-03 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2019-06-03 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-06-03 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-03 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów