Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-06-13
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/10479/19/295]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOTOGENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina ŻÓŁKIEWKA miejscowość ŻÓŁKIEW-KOLONIA2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻÓŁKIEW-KOLONIA nr domu 104 kod pocztowy 22-335 poczta ŻÓŁKIEWKA kraj POLSKA 2019-06-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRWOJCIK@O2.PL2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.06.20192019-06-03 do dziś
206.06.2019 R., REP. A NR 2980/2019, NOTARIUSZ RENATA MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO W CAŁOŚCI NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI (PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY).2019-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2019-06-03 do dziś
2. ImionaROBERT PAWEŁ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2019-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOLEWA2019-06-13 do dziś
2. ImionaJERZY2019-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2019-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2019-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOLEWA2019-06-13 do dziś
2. ImionaJERZY2019-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2019-06-03 do dziś
2. ImionaROBERT PAWEŁ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-06-13 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-13 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-13 do dziś
446 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2019-06-13 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-06-13 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-06-13 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-06-13 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-06-13 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów