FAGMET PRZYCHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000789341

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/40070/19/303]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFAGMET PRZYCHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 68/70 nr lokalu 48 kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2019, NOTARIUSZ ADAM BANASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1000/20192019-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2019-06-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODZIAŁ NASTĄPIŁ NA POSTAWIE PLANU PODZIAŁU Z DNIA 20.01.2019 R. W DRODZE UTWORZENIA NOWEJ SPÓŁKI I JEDNOCZESNEGO PRZENIESIENIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI FAGMET SP. Z O.O. (KRS 0000680026) NA SPÓŁKĘ FAGMET PRZYCHODNIE SP. Z O.O. W ZAMIAN ZA UDZIAŁY SPÓŁKI FAGMET SP. Z O.O., KTÓRE ZOSTANĄ WYDANE DOTYCHCZASOWYM WSPÓLNIKOM FAGMET SP. Z O.O. STOSOWNIE DO PROPORCJI POSIADANYCH PRZEZ NICH UDZIAŁÓW W TEJŻE SPÓŁCE. WYDZIELENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE BEZ OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO FAGMET SP. Z O.O. I ZOSTANIE ROZLICZONE Z NADWYŻKI PONAD KAPITAŁ ZAKŁADOWY TEJ SPÓŁKI. PODSTAWĄ PODZIAŁU JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW FAGMET SP. Z 0.0. DNIA 14.03.2019 NOTARIUSZ ADAM BANASZEK W WARSZAWIE, REP A NR 1000/2019 ORAZ WSPÓLNIKÓW FAGMET PRZYCHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ORGANIZACJI 14.03. NOTARIUSZ ADAM BANASZEK W WARSZAWIE, REP A NR 1007/2019.2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFAGMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-06-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-06-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000680026 2019-06-03 do dziś
5. Numer REGON3673657922019-06-03 do dziś
6. Numer NIP68120673162019-06-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZKOWSKI2019-06-03 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK IGNACY2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZKOWSKI2019-06-03 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK IGNACY2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-06-03 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-06-03 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2019-06-03 do dziś
486 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-06-03 do dziś
586 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-06-03 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-06-03 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA862019-06-03 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-03 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów