Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-05
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/260/19/156]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-05 do dziś
3. NazwaFUNDACJA KLUB JEŹDZIECKI - KLEIN HORSE STABLE2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina LUBSZA miejscowość SZYDŁOWICE2019-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SZYDŁOWICE nr domu 34 kod pocztowy 49-312 poczta SZYDŁOWICE kraj POLSKA 2019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.12.2018R., UCHWAŁĄ ZARZĄDU FUNDACJI Z DNIA 17.12.2018R. ZMIENIONO § 11.1 STATUTU2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPORTU I TURYSTYKI2019-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIN2019-06-05 do dziś
2. ImionaOLAF TOMASZ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIN2019-06-05 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIN2019-06-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ BOGDAN2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2019-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-06-05 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-06-05 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-06-05 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-06-05 do dziś
546 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST INICJOWANIE, ROZWIJANIE, WSPIERANIE I PROPAGOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH, PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ, W TYM ZWŁASZCZA Z WYKORZYSTANIEM METOD LECZNICZYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT, UPOWSZECHNIANIE JEŹDZIECTWA WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UPOWSZECHNIANIE I ORGANIZOWANIE SPORTOWEJ JAZDY KONNEJ, TWORZENIE I UDOSTĘPNIANIE CZŁONKOM KLUBU BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ.2019-06-05 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów