Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/15867/19/931]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-03 do dziś
3. Nazwa„OSWAJAM”2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PIŁAWSKA nr domu 1 nr lokalu 23 kod pocztowy 50-538 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFUNDACJA@FUNDACJAOSWAJAM.ORG.PL2019-06-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FUNDACJAOSWAJAM.ORG.PL2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.02.2019 R., ZE ZMIANĄ Z DNIA 5.04.2019 R., W ZAKRESIE § 9.2019-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2019-06-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuFUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKA2019-06-03 do dziś
2. ImionaKAMILA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTONOGA KARPA2019-06-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRALSKA2019-06-03 do dziś
2. ImionaZUZANNA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOMUŁKIEWICZ2019-06-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUSZEK2019-06-03 do dziś
2. ImionaANNA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOMBOWICZ2019-06-03 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-06-03 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-06-03 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-06-03 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-03 do dziś
588 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-03 do dziś
688 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2019-06-03 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-06-03 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-06-03 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY I ROZWOJU DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ WSPARCIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SZKOLENIOWO-WARSZTATOWEGO FIZJOTERAPEUTÓW I REHABILITANTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. DZIAŁANIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O POTRZEBIE REHABILITACJI, WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU LUB INNEJ FORMY WSPIERANIA ROZWOJU. DZIAŁANIE NA RZECZ DZIECI DOTKNIĘTYCH POWAŻNYMI, CIĘŻKO ULECZALNYMI CHOROBAMI. WSPIERANIE I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POMOC DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W NAUCE SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA. DZIAŁANIE NA RZECZ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. BUDOWA OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZE STREFĄ SZKOLENIOWO-WARSZTATOWĄ DLA ICH RODZICÓW ORAZ FIZJOTERAPEUTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.2019-06-03 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów