REBELL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000789324

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/13294/19/943]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369832298 NIP 77733149682019-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREBELL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA ŻUPAŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-542 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.05.2019 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 28/3, REP. A NR 2408/20192019-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-06-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 W ZWIĄZKU Z ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI REBELL STUDIO JAGODZIŃSKA MARTIN-BYTNAR SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI REBELL STUDIO JAGODZIŃSKA MARTI N-BYTNAR SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 10 MAJA 2019 R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM NOTARIUSZA W POZNANIU PAWŁA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKIEGO, REP. A NR 2408/20192019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaREBELL STUDIO JAGODZIŃSKA MARTIN-BYTNAR, SPÓŁKA JAWNA 2., KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-06-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000725330 2019-06-03 do dziś
5. Numer REGON3698322982019-06-03 do dziś
6. Numer NIP77733149682019-06-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREBELL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3830086772019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000779986 2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTIN BYTNAR2019-06-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.500,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.500,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.500,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-06-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKA2019-06-03 do dziś
2. ImionaBEATA JULIA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.500,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.500,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.500,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREBELL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3830086772019-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000779986 2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-06-03 do dziś
290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2019-06-03 do dziś
373 1 REKLAMA2019-06-03 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-06-03 do dziś
574 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-06-03 do dziś
674 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-06-03 do dziś
718 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2019-06-03 do dziś
863 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-06-03 do dziś
973 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów