Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-03
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4276/19/167]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKO BURAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI gmina NAMYSŁÓW miejscowość NAMYSŁÓW2019-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość NAMYSŁÓW ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 25 kod pocztowy 46-100 poczta NAMYSŁÓW kraj POLSKA 2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 MAJA 2019R., NOTARIUSZ MICHAŁ JAKUB ZIEMBA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 1710/20192019-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZAŁA SZYMCZAK2019-06-03 do dziś
2. ImionaALINA MONIKA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITAŁA2019-06-03 do dziś
2. ImionaJÓZEF STANISŁAW2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITAŁA2019-06-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ CZESŁAW2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2019-06-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2019-06-03 do dziś
2. ImionaDAWID2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2019-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITAŁA2019-06-03 do dziś
2. ImionaJÓZEF STANISŁAW2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2019-06-03 do dziś
201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2019-06-03 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-06-03 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2019-06-03 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-06-03 do dziś
677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2019-06-03 do dziś
710 81 Z PRODUKCJA CUKRU2019-06-03 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-03 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów