TMT WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000789288
Numer REGON: 383516600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-31
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/11261/19/635]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTMT WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina ZDUNY miejscowość PERZYCE2019-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PERZYCE nr domu 42I kod pocztowy 63-760 poczta ZDUNY kraj POLSKA 2019-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.05.2019R.2019-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWOJAK2019-05-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2019-05-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁOWSKI2019-05-31 do dziś
2. ImionaMAREK2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-05-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTMT WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3831481022019-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000783022 2019-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTMT WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3831481022019-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000783022 2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2019-05-31 do dziś
225 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2019-05-31 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-05-31 do dziś
425 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2019-05-31 do dziś
528 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2019-05-31 do dziś
633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-05-31 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-05-31 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-31 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów