KBS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000789285

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-06
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/15155/19/101]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKBS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2019-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. ŚW. PAWŁA nr domu 11 nr lokalu P.IINR208 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 16 MAJA 2019 ROKU PRZED NOTARIUSZ ANNĄ MICHAŁEK KOBIELUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 41-600 PRZY ULICY ŻOŁNIERSKIEJ 1 REPERTORIUM A 1755/20192019-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMBORSKA2019-06-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000.00 ZŁ2019-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMBORSKI2019-06-06 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN ADRIAN2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ2019-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMBORSKA2019-06-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-06-06 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-06 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-06-06 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-06-06 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-06-06 do dziś
646 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2019-06-06 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-06 do dziś
846 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2019-06-06 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów