WODMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-06-26 godz. 22:53:40
Numer KRS: 0000788169
Numer REGON: 383449275
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-25
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18432/19/772]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWODMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2019-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica UL. ŁUKASIEWICZA nr domu 14 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2019-05-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWODMEL@WODMEL.EU2019-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.04.2019 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOLANTA GARDECKA REP. A NR 1612/20192019-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0156560002019-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000202653 2019-05-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZESMYCKA KIEŚ2019-05-25 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.500 ZŁ2019-05-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500 ZŁ2019-05-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500 ZŁ2019-05-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZESMYCKI2019-05-25 do dziś
2. ImionaROBERT2019-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.500 ZŁ2019-05-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500 ZŁ2019-05-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500 ZŁ2019-05-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ2019-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0156560002019-05-25 do dziś
4. Numer KRS0000202653 2019-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2019-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-25 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-25 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-05-25 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-05-25 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-25 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-05-25 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-05-25 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-05-25 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów