MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA ZAWODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000787907
Numer REGON: 383450545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-27
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11369/19/944]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMIĘDZYNARODOWA AKADEMIA ZAWODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2019-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica UL. LUDWIGA VAN BEETHOVENA nr domu 10 kod pocztowy 58-300 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAMH@AKADEMIAKIF.PL2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuMIĘDZYNARODOWA AKADEMIA ZAWODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WOŁOWIE2019-05-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina WOŁÓW miejscowość WOŁÓW2019-05-27 do dziś
3. Adresmiejscowość WOŁÓW ulica ALEJE OBROŃCÓW LWOWA nr domu 7A kod pocztowy 56-100 poczta WOŁÓW kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2019 R.2019-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKICKA HOBGARSKA2019-05-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KINGA2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEĆ2019-05-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAZIMIERZ2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22 500,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKICKA HOBGARSKA2019-05-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KINGA2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2019-05-27 do dziś
247 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-27 do dziś
347 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-27 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-05-27 do dziś
570 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-27 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-05-27 do dziś
785 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2019-05-27 do dziś
885 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-05-27 do dziś
996 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów