REDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-07-03 godz. 23:14:53
Numer KRS: 0000787819
Numer REGON: 302382717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/8464/19/530]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302382717 NIP 78616988562019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina DOMINOWO miejscowość DOMINOWO2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość DOMINOWO ulica UL. CENTRALNA nr domu 13 kod pocztowy 63-012 poczta DOMINOWO kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.04.2019R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 2971/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA CZARNIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ.2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ REDAM S.C. Z SIEDZIBĄ W DOMINOWIE Z DNIA 04.04.2019R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ REDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.04.2019R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŚRODZIE WLKP., NOTARIUSZ MAGDALENA CZARNIECKA, REP. A NR 2967/2019. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI: 1) DAMIAN MAJOCHA NIP: 7861332256, REGON: 639533109 2) REMIGIUSZ MAJOCHA NIP: 7861575131, REGON: 301265441 3) REDAM SP. Z O.O. NR KRS 752083, REGON: 3815561042019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaREDAM SPÓŁKA CYWILNA REGON: 302382717 NIP: 7861698856,2019-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJOCHA2019-05-24 do dziś
2. ImionaDAMIAN2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJOCHA2019-05-24 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815561042019-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000752083 2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. REDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815561042019-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000752083 2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-05-24 do dziś
247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-05-24 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-05-24 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-24 do dziś
595 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów