Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-02-26
Sygnatura akt[RDF/189816/20/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-05-24 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO HALO TAXI KOSZALIN2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA nr domu 23C nr lokalu 27 kod pocztowy 75-445 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HALOTAXIKOSZALIN.PL2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.03.2019R.2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaBOGDAN2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁOSZ2019-05-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODZWON2019-05-24 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALKOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaMAJA NATALIA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAJNOWICZ2019-05-24 do dziś
2. ImionaJÓZEF2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPRAWKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JACEK2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
11
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRA2019-05-24 do dziś
2. ImionaADAM2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
12
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaLECH2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KOSZALIN2019-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaLECH2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKA2019-05-24 do dziś
2. ImionaMAJA NATALIA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRA2019-05-24 do dziś
2. ImionaADAM2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAJNOWICZ2019-05-24 do dziś
2. ImionaJÓZEF2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-05-24 do dziś
249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2019-05-24 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-24 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-05-24 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-05-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-24 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-05-24 do dziś
894 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.02.2020 okres OD 24.05.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1.OCHRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH I SOCJALNYCH SWOICH CZŁONKÓW; 2.REPREZENTOWANIE SWOICH CZŁONKÓW W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA I JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW, PRZED WSZELKIMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI I PAŃSTWOWYMI; 3.ORGANIZOWANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DLA USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA SWOICH CZŁONKÓW, W TYM WPROWADZANIE USPRAWNIEŃ TECHNICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I EKONOMICZNYCH; 4.WSPÓŁPRACA SWOICH CZŁONKÓW W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH ZGODNA Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODU; 5.NADZÓR I KONTROLA W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ I RZETELNOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG; 6.SZKOLENIA ZAWODOWE SWOICH CZŁONKÓW; 7.ORGANIZOWANIE AKCJI SPOŁECZNYCH; 8.ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SIECI TAKSÓWEK; 9.UDZIELANIE POMOCY SOCJALNEJ SWOIM CZŁONKOM, ZWŁASZCZA W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH; 10.PODNOSZENIE POZIOMU OBSŁUGI KLIENTÓW2019-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów