Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-03
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/17352/19/242]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2019-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. BUKOWA nr domu 13 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2019-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2019 R.2019-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALECZNY2019-05-23 do dziś
2. ImionaARTUR MARIUSZ2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2019-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIUK2019-05-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2019-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEPIOŁO2019-05-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ADAM2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALECZNY2019-05-23 do dziś
2. ImionaARTUR MARIUSZ2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIUK2019-05-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEPIOŁO2019-05-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ADAM2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-05-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2019-05-23 do dziś
220 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2019-05-23 do dziś
320 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2019-05-23 do dziś
420 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2019-05-23 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-23 do dziś
620 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2019-05-23 do dziś
723 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2019-05-23 do dziś
823 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2019-05-23 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów